2022-08-18, ketvirtadienis, 22:32.     Šiandien Kelmėje saulė teka 06:00, leidžiasi 20:42, dienos ilgumas 14:41.

Skelbiamas konkursas į Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos- daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas

2015-06-18, paskelbė www.mano Kelme.lt
Skelbiamas konkursas į Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos- daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.

 

 

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:


1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2.  atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį, o Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;
1.3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
1.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
1.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir  apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą)  mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

 

 

2. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:


2.1. prašymą dalyvauti konkurse;
2.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. Nr. V-1193 (aktuali redakcija), 1 priedą;
2.4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
2.5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitas, išduotas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, liudijančias, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;
2.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2.7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
2.8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

 

 

Atrankos būdas – pokalbis su pretendentu.

 

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2015 m. rugpjūčio 6 d. 17.00 val. Tiesiogiai dokumentai teikiami Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Vytauto Didžiojo g. 58,  86137 Kelmė, 130 kab.); registruotu laišku teikiami adresu: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Vytauto Didžiojo g. 58,  86137 Kelmė, 130 kab.); elektroniniu paštu teikiami adresu: nijole.bernotiene@kelme.lt

 

 

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

 


Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

 

Pasiteirauti galima tel. 8 (427) 69 072, el. p. nijole.bernotiene@kelme.lt.

 

 

Konkurso paskelbimo data – 2015 m. birželio 18 d.
Pretendentų atrankos data – 2015 m. rugpjūčio 14 d.

 

 

 

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.


 

 

 

Kelmės rajono savivaldybės info.

Contact form

Šios dienos vardadieniai

manoKelmė.lt

Redakcija:
mob. +370 639 34990
e.p. info@manokelme.lt